Печат
Посещения: 15252

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

5 паралелки по 22 ученици  

Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна

Район на СУЕО "А. С. Пушкин"

Схема на района на СУЕО "А. С. Пушкин" за обхват на ученици 

График на дейностите за прием в първи клас през учебната 2018/2019 година 

ПРИЕТИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

 
ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

Информация относно полагане на приемен изпит за проверка на способностите на територията на друга област

График на дейностите по приемането на ученици в осми клас за учебната 2018/2019 г.

Държавен план-прием на учениците в осми клас за учебната 2018/2019 г.


 

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС
План-прием в осми клас през учебната 2017/2018 година
Заповед за определяне на дати за провеждане на НВО в IV клас,VII клас,VIII клас и Х клас 
График на дейностите по прием на ученици
Заповед за организация на дейностите по прием в осми клас
Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ученици, настанени в приемни семейства
Информация за учениците, които ще се явяват на приемен изпит по изобразително изкуство, след завършен VII клас

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Условия и ред за прием в първи клас през учебната 2016/2017 година
 

 

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

Заповед за определяне на дати за провеждане на НВО в IV клас, в VII клас и в VIII клас 
График на дейностите по прием на ученици
Заповед за записване в осми клас
Заповед за организация при попълване на свободните места след трети етап на класиране

 

 

Архив прием 2015/2016 учебна година
Архив